ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Информације  | Огласи  |

ОГЛАСИ

 
28.08.2020.
ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП ''Београд'' позива све зантересоване кандидате за похађање обуке за возача трамваја
ЈКП ГСП ''Београд'' позива све зантересоване кандидате за похађање обуке за возача трамваја да се пријаве за нови циклус обуке, чији почетак је планиран за 21. септембар 2020. године. Рок за пријаву и предају потребне документације за похађање обуке је 04. септембар 2020. године.
Пријаве се предају у просторијама Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2 (процедура пријаве и потребна документација се налази на сајту Агенције - www.abs.gov.rs link).
Све потребне информације о обуци се могу добити и у Кадровској служби ЈКП ГСП ''Београд'' или на бројеве телефона 011/3664-317 и 064/838-44-22.
Ценовник обуке и начин плаћања, коју спроводи ЈКП ГСП ''Београд'', можете пронаћи овде link.
Напомена:
У зависности од броја пријављених кандидата и због ограничених капацитета, према потреби ће се формирати групе кандидата и одредидти период почетка обуке по групи. Агенција за безбедност саобраћаја формира групе кандидата према редоследу пристиглих пријава.
Такође, у зависности од епидемиолошке ситуације у нашој земљи проузроковане заразом КОВИД-19, могуће је померање термина почетка обуке. Исто тако, у зависности од препоручених мера кризног штаба, накнадно ћемо дефинисати број кандидата који у датом термину може похађати обуку.


18.08.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП ''Београд'' оглашава пријем у радни однос на пословима предавача за СРС
ЈКП ГСП ''Београд'' оглашава пријем у радни однос на пословима предавача за СРС у Центру за обуку па се позивају сви заинтересовани да лично или путем поште доставе молбе на адресу са назнаком за ЈКП ГСП ''Београд'', Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд, или на е-маил: kadrovska@gsp.co.rs.
• Да има стечено најмање високо образовање на мастер академским студијама, односно на основним студијама на факултету, у трајању од најмање четири године, из области саобраћајног инжењерства друмског саобраћаја, и најмање једну годину радног искуства на пословима безбедности саобраћаја односно организације превоза у друмском саобраћају; (потребан 1 извршилац)
или
стечено најмање високо образовање на мастер академским студијама, односно на основним студијама на факултету, у трајању од најмање четири године, из области машинског инжењерства, и најмање једну годину радног искуства на пословима развоја, испитивања или одржавања моторних возила; (потребан 1 извршилац)
или
стечено најмање високо образовање у обиму од најмање 240 бодова, из области саобраћајног инжењерства, машинског инжењерства, електротехничког инжењерства, правних наука, економских наука, психолошких наука, педагогије и андрагогије, инжењерства заштите животне средине и заштите на раду, менаџмента и бизниса, организационих наука и радно искуство на пословима безбедности саобраћаја односно организације превоза у друмском саобраћају у трајању од најмање пет година; (потребан 1 извршилац)
• Да у последње четири године није правноснажно осуђивано за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене дужности као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела;
• Да има сертификат Агенције за Предавача за СРС.
Уз молбу је потребно доставити доказе о испуњавању наведених услова: фотокопију дипломе, Уверење да није правоснажно осуђиван за наведена дела, фотокопију сертификата за предавача за СРС, фотокопију личне карте и контакт телефон.
Радни однос се заснива на одређено време.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.


18.08.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП ''Београд'' оглашава пријем у радни однос на пословима инструктора за СРС
ЈКП ГСП ''Београд'' оглашава пријем у радни однос на пословима инструктора за СРС у Центру за обуку па се позивају сви заинтересовани да лично или путем поште доставе молбе на адресу са назнаком за ЈКП ГСП ''Београд'', Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд, или на е-маил: kadrovska@gsp.co.rs.
Молбе могу доставити кандидати који испуњавају следеће услове:
  • Стручна спрема - најмање средње образовање
  • Да има дозволу (лиценцу) за инструктора вожње одговарајуће категорије са искуством у обуци возача од најмање три године за категорију за коју врши обуку возача или је обављало послове возача моторног возила или скупа возила одговарајуће категорије у међународном друмском саобраћају најмање пет година и да поседује одговарајући СРС;
  • Да има одговарајуће лекарско уверење;
  • Да у последње четири године није правноснажно осуђивано за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене дужности као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела;
  • Да има сертификат Агенције за Инструктора за СРС.

Уз молбу је потребно доставити доказе о испуњавању наведених услова: фотокопију дипломе, фотокопију дозволе (лиценце) за инструктора вожње, доказ да сте обављали послове возача моторног возила или скупа возила одговарајуће категорије у међународном друмском саобраћају најмање пет година, фотокопију квалификационе картице возача, фотокопију сертификата о стручној компетентности, фотокопију лекарског уверења, Уверење да није правоснажно осуђиван за наведена дела, фотокопију сертификата за инструктора за СРС, фотокопију личне карте и контакт телефон.
Радни однос се заснива на одређено време.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.


10.03.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП ''Београд'' позива све зантересоване кандидате који поседују возачку дозволу Ц категорије, да се пријаве за похађање обуке за возача Д категорије.
Трошкове обуке сносиће ЈКП ГСП ''Београд'', уз уговорну обавезу да кандидат након завршене обуке заснује радни однос на одређено време на 24 месеца у ЈКП ГСП ''Београд''.
Заинтересовани кандидати могу лично или путем поште да доставе молбе на адресу ЈКП ГСП ''Београд'', Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд. 
Уз молбу доставити: фотокопију дипломе, фотокопију возачке дозволе, фотокопију личне карте и контакт телефон.
Све потребне информације о обуци могу се добити у Кадровској служби ЈКП ГСП ''Београд'' на број телефона 011/366-4317.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.


19.02.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП ''Београд'' оглашава пријем у радни однос на одређено време на пословима возача аутобуса и тролејбуса
Позивају се сви заинтересовани да лично или путем поште доставе молбе на адресу са назнаком за ЈКП ГСП ''Београд'', Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд.
Молбе могу доставити кандидати који испуњавају следеће услове:
  • Стручна спрема – средње образовање - III, IV и V степен
  • Возачка дозвола Д категорије
  • Тахографска картица или потврда о поднетом захтеву
  • Сертификат о стручној компетентности и квалификациону картицу возача
  • Са или без радног искуства

Уз молбу је потребно доставити доказе о испуњавању наведених услова: фотокопију дипломе, фотокопију возачке дозволе, фотокопију тахографске картице или потврде о поднетом захтеву, сертификат о стручној компетентности и квалификациону картицу возача, фотокопију личне карте и контакт телефон.
Радни однос се заснива на одређено време.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.


05.02.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП ''Београд'' позива све зантересоване кандидате за похађање обуке за возача трамваја да се пријаве за нови циклус обуке, чији почетак је планиран за 09. март 2020. године.
Рок за пријаву и предају потребне документације за похађање обуке је 21. фебруар 2020. године. Пријаве се предају у просторијама Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2 (процедура пријаве и потребна документација се налази на сајту Агенције - www.abs.gov.rs link).
Све потребне информације о обуци се могу добити и у Кадровској служби ЈКП ГСП ''Београд'' или на бројеве телефона 011/3664-317 и 064/838-44-22. Ценовник обуке и начин плаћања, коју спроводи ЈКП ГСП ’’Београд’’, можете пронаћи овде link.
Напомена:
У зависности од броја пријављених кандидата и због ограничених капацитета, према потреби ће се формирати групе кандидата и одредидти период почетка обуке по групи. Агенција за безбедност саобраћаја формира групе кандидата према редоследу пристиглих пријава.
Због најављене обимне реконструкције трамвајске мреже на територији града у наредном периоду, могућ је прекид спровођења практичне обуке, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.


23.01.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП ''Београд'' позива све зантересоване кандидате за похађање обуке за возача трамваја да се пријаве за нови циклус обуке, чији почетак је планиран почетком Фебруара 2020. године.
Пријаве се предају у просторијама Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2 (процедура пријаве и потребна документација се налази на сајту Агенције - www.abs.gov.rs link).
Термин похађања обуке, као и рок за пријаву, ће накнадно бити одређени од стране Агенције за безбедност саобраћаја.
Све потребне информације о обуци могу се добити и у Кадровској служби ЈКП ГСП ''Београд'' или на бројеве телефона 011/3664-317 и 064/838-44-22.


11.01.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Отказивање вожње "новогодишњим трамвајем"
С обзиром на актуелне ниске температуре и непредвидиве околности у саобраћају, као и због безбедносних разлога вожње "новогодишњим трамвајем" заказане за 11.1.2017. и 12.1.2017. се отказују.
С поштовањем, ЈКП ГСП "Београд"


07.12.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Лиценце на пет година
Обуку организује Агенција за безбедност саобраћаја (АБС), а спроводи ЈКП ГСП „Београд" према Програму из Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденције за возача трамваја, и то у трајању од 10 дана (60 часова), за теоријски део и 43 дана (90 часова) за практични део. Теоријски део испита полагаће се у Агенцији за безбедност саобраћаја, док ће практични део полагати у ГСП пред комисијом чији ће чланови бити из Агенције и ГСП.
Кандидати који буду положили испит подносе Агенцији захтев за издавање лиценце. Поред положеног испита, законом је предвиђено, да возач мора да има најмање 21 годину, да поседује важећу возачку дозволу најмање "Б" категорије, да је здравствено способан и да нема изречене мере забране управљања моторним возилом. Лиценцу издаје Агенција за безбедност саобраћаја са роком важења од 5. година.


Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.